Strona wykorzystuje pliki cookies, zgdonie z regulaminem witryny. Jeśli nie zgadasz się z rególaminem, możesz wyłaczyć pliki cookies w przeglądarce, jednak strona może nie być wyświetlana poprawnie.

Wykonujemy profesjonalny serwis konsol PS2.
Naprawiamy konsole XBOX 360 szybko skutecznie i profesjonalnie.
Nasze doświadczenie i umiejętności pozwalają nam na naprawę również tak niewielkich urządzeń jak PSP.
Urządzenia którymi się posługujemy umożliwiają nam naprawę i wymianę każdego układu BGA.
Wymiana układu RSX i CELL też nie stanowi dla nas problemu.

Regulamin serwisu

BARDZO WAŻNE

Proszę dokładnie wypełnić druk zgłoszenia (dane adresowe, numer telefonu kontaktowego, e-mail), unikniemy wtedy nieprzyjemnych sytuacji.

Sprzęt przysyłacie Państwo bez żadnych przewodów, zasilaczy, padów, kart pamięci, dysków twardych(xbox360), chyba że dana usterka wymaga dostarczenia akcesorii (indywidualne zapytania)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze warunki umowne mają zastosowanie do usług świadczonych przez serwis. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi punktami. Zgłoszenie usterki sprzętu świadczy o znajomości warunków i jest równoznaczne z ich akceptacją.
 2. Naprawiamy odpłatnie konsole do gier Playstation 1,2,3,PSP,PSP GO, XBOX, XBOX 360
 3. Nie popieramy piractwa i nie dokonujemy żadnych przeróbek umożliwiających odczyt "kopii zapasowych"

 

ZGŁOSZENIE USZKODZONEGO SPRZĘTU.

 1. Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami należy dostarczyć uszkodzony sprzęt do serwisu. Zgłaszając sprzęt prosimy nie zapomnieć o zwięzłym opisie usterki.
 2. Sprawdzenie i bezpłatne wstępne wyceny praktycznie wszystkie wykonujemy już na następny dzień roboczy. Jednakże zastrzegamy sobie prawo do dłuższego terminu z przyczyn od nas niezależnych (choroba, urlop technika zajmującego się wycenami lub oczekiwanie na odpowiedź ze strony dostawców części). Wycena stanowi wyłącznie informację dotyczącą przewidywanego kosztu naprawy. Serwis na podstawie przeprowadzonej wyceny nie udziela informacji o rodzaju usterek gdyż w ramach wyceny sprzęt poddawany jest tylko podstawowym procedurom diagnostycznym.
 3. Czynności wstępne serwisu, tj w szczególności: przyjęcie sprzętu, wstępna identyfikacja usterki, kalkulacja kosztów dla sprzętu dostarczonego do serwisu  wykonywane jest bezpłatnie.

 

NAPRAWA

 1. Serwis naprawia tylko i wyłącznie zgłoszone konkretne przez Państwa usterki. Ogólnikowe określenie: "nie działa" nie określa ponad wszelką wątpliwość, iż chodzi również o sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów konsoli. W/g ogólnie przyjetych zasad w wielu serwisach są to czynności odrębnie wyceniane i wykonywane.

 

TERMINY

Termin wykonania usługi naprawy może być zależny od kilku czynników:

 • kolejka sprzętu oczekującego do naprawy (tzw. "sezon" w naszej firmie trwa przez cały rok)
 • rozmiar uszkodzenia, czyli stopień skomplikowania naprawy (serwis nie jest sprawcą tych uszkodzeń zatem nie może być mowy o odpowiedzialności serwisu za termin realizacji usługi)
 • dostępność części na magazynie podręcznym oraz globalnym lub kwestia dostępności ich w rozsądnej cenie
 •  ostawcy części; na termin dostawy mogą mieć wpływ takie czynniki jak: poczta, urząd celny, nagły kataklizm (pyły wulkaniczne, powodzie, pożary) lub zatonięcie statku, katastrofa lotnicza itp.

Naprawy (bez wymiany części) wykonywane są praktycznie "od ręki". Podany w niniejszym punkcie termin jest tylko terminem orientacyjnym, a nie gwarantowanym i w indywidualnych przypadkach może ulec zmianie.

Dokładamy wszelkich możliwych starań aby naprawę wykonać w terminie do 7 dni roboczych. W przypadku przekroczenia terminu (np. w związku z koniecznością zdobycia trudno dostępnych części zamiennych) poinformowani zostaną Państwo e-mail'em

uwaga: Po upływie 31 dni od daty wyrażenia zgody jeśli części zamienne niezbędne do zakończenia naprawy będą nadal niedostępne w sprzedaży detalicznej w rozsądnej cenie wówczas, aby umożliwić Państwu szybką i co ważne równie tanią naprawę w innej konkurencyjnej firmie, serwis zastrzega sobie możliwość dokonania zwrotu nienaprawionego sprzętu.

 

PAŃSTWA DYSPOZYCJE, ZAPYTANIA O STATUS NAPRAWY

 1. Państwa obowiązkiem jest co jakiś czas (nie częściej jednak jak co 2 tygodnie) wykazanie zainteresowania pozostawionym w serwisie sprzętem.
 2. Dyspozycje, powiadomienia, zapytania o status naprawy powinni Państwo przesyłać nam w formie tekstowej: e-mail lub pisemnie pocztą na adres Firmy podany na stronie www.

Nie przyjmujemy dyspozycji, powiadomień, zapytań kierowanych ustnie lub drogą telefoniczną.

Odstąpienie od umowy i zwrot sprzętu.

Mogą Państwo zrezygnować z usługi w każdej chwili z podaniem lub bez podania przyczyny. Pod adresem e-mail serwisu można wcześniej uzyskać dokładne informacje o rezygnacji z usługi. Rezygnacja z usługi przed upływem 31 dni od daty wyrażenia zgody (w Pak1) może wymagać 200zł odstępnego.

 1. Zwrot sprzętu na życzenie Klienta lub decyzją serwisu. Zwrotu sprzętu staramy się dokonywać jak najszybciej, ale uprzedzamy, iż w tylko niektórych skrajnych przypadkach może trwać do ok.14 dni. Dotyczy to sprzętu w zaawansowanym stopniu demontażu. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

 

PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane są w kwotach brutto i nie obejmują opłat związanych z transportem sprzętu, chyba że określono inaczej. Serwis zastrzega z przyczyn od siebie niezależnych możliwość zmiany kosztu naprawy. Każdorazowo w przypadku zaistnienia konieczności zmiany kosztu serwis w formie SMS lub e-mail skontaktuje się z Państwem

 2. Zaległe płatności. Jeśli nie uiszczą Państwo płatności za wykonaną usługę serwisową w terminie do 30 dni od daty zakończenia usługi muszą Państwo spodziewać się tego, iż odzyskanie zaległych kwot możemy zlecić stronie trzeciej. Muszą Państwo zapłacić za wszelkie poniesione przez nas zasadne koszty odzyskania zaległych kwot. Takie koszty mogą obejmować koszty sądowe oraz koszty egzekucji.

 

GWARANCJA JAKOŚCI

 1. Na naprawę (również na sprzęt po zamoczeniu, upadku) serwis udziela 3 miesięcznej gwarancji od daty wysłania informacji o możliwości odbioru lub od daty wysłania sprzętu do Klienta.

 2. Reklamacje można składać tylko na podstawie wydanego przez Serwis oryginału dokumentu odbiorczego, wyłącznie na elementy oraz czynności wyszczególnione w dokumencie odbiorczym wykazane przez serwis. W przypadku pojawienia się wady, należy na własny koszt zwrócić sprzęt do serwisu, jeśli reklamacja będzie uzasadniona przesyłka powrotna zostanie zrealizowana na koszt serwisu. Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedbalstwa, wystawienia sprzętu na działanie wysokich  temperatur, wody lub normalnego zużycia. Jeśli sprzęt został uszkodzony w ten sposób, istnieje możliwość skontaktowania się z serwisem gdzie udzielona zostanie porada dotycząca odpłatnej naprawy.

 3. Reklamacje z tytułu gwarancji rozpatrywane są na zasadzie Dobrych Obyczajów Biznesowych do 14 dnie od daty otrzymania sprzętu.

 4. Mogą Państwo żądać zwrotu pieniędzy za wykonaną usługę po 2 nieskutecznych naprawach wyłącznie elementów oraz czynności wyszczególnionych w dokumencie odbiorczym jako wykonane przez serwis.

 

MIEJSCE I CZAS WYKONANIA USŁUGI, ODBIÓR SPRZĘTU, SKUTKI NIEODEBRANIA

 1. Miejscem wykonania usługi jest siedziba serwisu. Na życzenie i koszt klienta serwis może dokonać wysyłki sprzętu. Za datę zakończenia naprawy przyjmuje się datę odesłaniu sprzętu lub w przypadku Państwa pisemnej decyzji o odbiorze osobistym datę wysłania do Państwa powiadomienia w formie elektronicznej o możliwości odbioru sprzętu. O możliwości odbioru sprzętu Serwis niezwłocznie zawiadomi w formie telefonicznej tylko Klientów dokonujących odbioru osobistego.

 2. O ile indywidualne pisemne ustalenia z Państwem nie stanowią inaczej, nieodebranie przedmiotu umowy serwisowej w terminie 90 dni od daty wysłania do Państwa powiadomienia w formie elektronicznej o możliwości odbioru sprzętu lub daty odesłania sprzętu oznacza, że Państwo dobrowolnie zrzekają się z prawa własności do sprzętu. W formie pisemnej dyspozycji Państwo są uprawnieni do pisemnego wyznaczenia innego terminu odbioru lub odesłania. Koszty nieskutecznych doręczeń oraz przechowywania sprzętu powyżej 90 dni od wykonania usługi obciążają Klienta.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany w usłudze serwisowej; wycofanie sprzętu z serwisu. W przypadku istotnego naruszenia przez Państwa warunków zawartej umowy serwis może w trybie natychmiastowym wycofać lub zawiesić będącą w trakcie realizacji Państwa usługę naprawy (sprzęt może znajdować się w danej chwili w stanie znacznego demontażu). Takie wycofanie lub zawieszenie może nastąpić bez uprzedzenia. Po wycofaniu sprzętu z usługi naprawy Państwa prawo do usługi serwisowej wygasa w trybie natychmiastowym.

 2. Serwis w wyjątkowych sytuacjach (tylko w przypadku konieczności zwrotu bez naprawy)  zastrzega możliwość zwrotu nienaprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynikać to może tylko z tego iż próba naprawy, podstawowe czynności sprawdzające lub regeneracja części bez ich wymiany na nowe, nie w każdym przypadku przynosi oczekiwane rezultaty. W takiej sytuacji należy wymienić uszkodzoną część/moduł, co wiąże się ze zmianą kosztu usługi.

 3. Koszt odesłania sprzętu zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

 4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez serwis jego danych osobowych w celach związanych z naprawą sprzętu.

 5. Serwis dopuszcza możliwość zmiany niniejszych warunków umownych w indywidualnej sprawie. W tym celu prosimy negocjować konkretne postanowienia wyłącznie przed rozpoczęciem świadczenia usług przez serwis.

Logowanie